رسته های تخصصی اسپاهااسپاها میتوانند در دسته های زیر در مسابقه شرکت کنند:

ایرانترکیهCyprusآذربایحاناندونزیانگلستاناکراینبلغارستانمراکشمغواستانگرجستان